Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Ústav informatiky

Diplomová práca

téma Virtuálna univerzita - výučbové texty pre predmet Neurónové siete
autor Bc. Martin Šechný
študijný odbor Fyzika - Informatika
dátum 8.1.2003 - 30.4.2004, verzia 1.0.0, zmenená adresa 3.6.2009
e-mail
www
martin.sechny(@)shenk.sk
http://www.shenk.sk/skola/diplom
vedúci diplomovej práce
konzultant
oponent
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Mgr. Miroslav Levický
dátum zadania diplomovej práce
potvrdil
1.10.2002
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc., vedúci ústavu

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že túto diplomovú prácu som vypracoval samostatne, s použitím uvedenej literatúry.

Martin Šechný            Obsah

1. Úvod
1.1 Anotácia v slovenskom jazyku
1.2 Anotácia v anglickom jazyku
2. Časový plán
3. Didaktický zámer
3.1 Cieľová skupina
3.2 Výchovno-vzdelávací cieľ
3.3 Prehľad súčasného stavu vo svete

4. Náročnosť a vzťah k iným predmetom
5. Hodnotenie
6. Metódy a prostriedky
7. Štruktúra predmetu
7.1 Informácie o predmete a o dištančnej forme vzdelávania
7.2 Ukážková lekcia
7.3 Podrobný obsah predmetu a rozdelenie do lekcií
7.4 Lekcie

7.5 Riešené príklady
7.6 Neriešené úlohy
7.7 Testy
7.8 Doplnky
8. Tvorba súborov pre Virtuálnu univerzitu
8.1 Požiadavky od zadávateľa
8.2 Východisková situácia
8.3 Moja predstava
8.4 Analýza
8.5 Prostriedky pre tvorbu súborov
8.6 Použité štandardy, formáty, jazyky
8.7 Systém súborov
8.8 Obsluha celku vo Virtuálnej univerzite
8.9 Doplnky a zmeny

9. Didaktická analýza
9.1 Dištančné vzdelávanie
9.2 Celý predmet
9.3 Rozdelenie do lekcií
9.4 Lekcie
9.5 Riešené príklady
9.6 Neriešené úlohy
9.7 Testy
9.8 Doplnky
9.9 Príručka pre učiteľa (tútora)

10. Skúsenosti z praxe a dosiahnuté výsledky

11. Záver
11.1 Didaktický zámer
11.2 Prehľad súčasného stavu
11.3 Môj osobný prínos
11.4 Prehľad produktu diplomovej práce
11.5 Zhrnutie výsledkov

Literatúra a adresy
Prílohy

Produkt - Neurónové siete

Úvod
Všeobecné informácie
Informácie pre študenta
Informácie pre učiteľa (tútora)
Vstup pre študenta
Lekcie
Príklady
Úlohy
Testy
Zbierka úloh
Konfiguračné súbory:
modul/admin-konfiguracia.html
modul/styles.css
modul/panel-styles.css


1. Úvod

Táto kapitola má externé podkapitoly:
1.1 Anotácia v slovenskom jazyku
1.2 Anotácia v anglickom jazyku

Cieľ diplomovej práce

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť hypertextový učebný text pre predmet Neurónové siete, ktorý by sa dal použiť pre internetovú formu dištančného vzdelávania na našej škole. Produkt mojej diplomovej práce má byť systémom súborov (modulom), ktorý bude súčasťou pripravovanej Virtuálnej univerzity na našej fakulte. Tá bude centrom dištančného vzdelávania. Učebný text by mal byť kvalitným hypertextom s jednozačnými prednosťami pred tlačenou podobou učebného textu. V tvorbe textu by sa mal prejaviť osobný prínos. Je dôležité kvalitne pripraviť celý proces výučby predmetu, všetky jeho fázy, odôvodnené v didaktickej analýze. Nie je cieľom pripraviť celý predmet, ale vytvoriť kvalitnú formu predmetu. Obsah predmetu nech sa naplní na niekoľko lekcií. Diplomová práca má didaktické zameranie, nie programátorské.


Štruktúra diplomovej práce

Štruktúra diplomovej práce je zreteľná z obsahu. V pravom stĺpci obsahu je prístup k súborom, produktu diplomovej práce.

Tvorba produktu diplomovej práce má svoju vlastnú štruktúru podobajúcu sa na bežný návrh softvéru, ktorá je popísaná v kapitole 8. To sa týka hlavne týchto častí:
- informácie o predmete (názov, krátky obsah, ciele, počet hodín, potrebný čas, ukážková lekcia, podmienky štúdia)
- informácie o obsluhe modulu (pre študenta, pre učiteľa, pre administrátora)
- podrobný obsah a rozdelenie do lekcií
- jednotlivé lekcie (vrátane úvodnej a sumarizačnej)
- riešené príklady
- neriešené úlohy
- autotest (kvíz)
- testy zostavené z úloh
- zbierka príkladov a zbierka úloh
- register kľúčových slov
Prostredie predmetu má dôsledne navrhnutú a modifikovateľnú grafickú úpravu, ovládacie prvky. Učebný text je bohatý hypertext - použité sú formáty súborov TXT, HTML (XML), GIF, JPEG, PNG, Java script, v budúcnosti aj PHP. Hypertext obsahuje veľké množstvo odkazov.

Pri tvorbe textov predmetu vychádzam z prednášok a seminárov k predmetom KMI/NEU1/00 Neurónové siete a KMI/VYU1/00 Výpočtové učenie. Tieto predmety sú určené pre denné štúdium v odbore Informatika na magisterskom stupni. Ďalšie zdroje uvádzam na konci v časti Literatúra. V tejto práci nemám "vzor", nemám k dispozícii slovenský učebný text, ktorý by vystihoval obsah predmetu Neurónové siete pre vysokoškolské štúdium prírodovedeckého smeru na bakalárskom stupni. Text obohacujem vlastnou predstavou, komentárom, obrázkami. Inšpiráciou vo forme dištančného vzdelávania je mi predmet KEF/VMV1/02 Využitie multimédií vo vzdelávaní, realizovaný v internetovej forme na našej fakulte a Cisco Networking Academy Program (CNAP).2. Časový plán

Diplomová práca je časovo rozdelená do 4 semestrov. Čas medzi začiatkom a ukončením by mohol byť rozvrhnutý takto:

1. semester (02.09.2002 - 14.02.2003) verzia 0.1 - téma, vedúci, cieľ, časový plán, úvod
2. semester (17.02.2003 - 01.04.2003) verzia 0.3 - didaktický zámer, hodnotenie, metódy a prostriedky
3. semester (01.04.2003 - 01.02.2003) verzia 0.4 - štruktúra predmetu, tvorba lekcií
4. semester (01.02.2004 - 01.04.2004) verzia 0.6 - tvorba lekcií a didaktická analýza
4. semester (01.04.2004 - 30.04.2004) finálna verzia 1.0

Prečo končím verziou 1?

Verzia 0 je vývojová fáza (alfa verzia). Verzia 1 je finálna, plne funkčná verzia. Myslím tým funkčnosť súborov pre Virtuálnu univerzitu, softvérový produkt. Ďalšími číslami budú číslované verzie produktu diplomovej práce, teda konkrétne súbory - až v priebehu používania. Predpokladám nutnosť dopĺňať a pozmeňovať súbory vo Virtuálnej univerzite v priebehu jej používania. Nemyslím tým prítomnosť tútora, ale prítomnosť autora.3. Didaktický zámer

Táto kapitola obsahuje podkapitoly:
3.1 Cieľová skupina
3.2 Výchovno-vzdelávací cieľ
3.3 Prehľad súčasného stavu vo svete

Mojím zámerom je zmeniť podobu predmetu Neurónové siete vyučovaného v dennej forme štúdia do podoby dištančného vzdelávania. Zachovávam odbornosť predmetu, ale snažím sa čo najviac zvýšiť zrozumiteľnosť a názornosť. Pridávam viac rôznorodých pohľadov na problematiku (prográmatorksý, elektrotechnický, biologický, filozofický) na úkor prevládajúceho matematického. Je nutné prihliadať na všetky didaktické zásady: odbornosť, názornosť, zaujímavosť, primeranosť, systematickosť, samostatnosť, individuálnosť, trpezlivosť, aktívnosť, tvorivosť, aplikovateľnosť, výchovnosť...

3.1 Cieľová skupina

Cieľovou skupinou v tomto didaktickom projekte sú vysokoškolskí študenti na bakalárskom stupni prírodovedeckého smeru (predpokladá sa odbor Informatika). Predmet diplomovej práce (Neurónové siete) má byť súčasťou dištančného vzdelávania internetovou formou. Nevylučujem ani širšiu cieľovú skupinu, v ktorej by boli aj ostatní vysokoškolskí študenti (z iných odborov a zameraní, alebo iných foriem štúdia). Myslím, že prospešný môže byť výučbový text aj pre malú skupinu ľudí, ktorí vyhľadávajú rôzne odborné informácie (v elektronickej forme, na internete).

3.2 Výchovno-vzdelávací cieľ

Študent si odnesie informáciu o tom, že neurónová sieť je výpočtový model (presné definície a vety), naučí sa niekoľko zaujímavých algoritmov (odvodenie a naprogramovanie), postupov pre programovanie (metódy, štýly), bude ju vedieť použiť ako optimalizačnú metódu, priblížia sa mu princípy fungovania nervovej sústavy živých biologických organizmov.

Hlavným vzdelávacím cieľom je sprístupniť študentovi potrebné informácie z predmetu Neurónové siete tak, aby si študent s čo najväčšou efektivitou dokázal vytvoriť predstavu o neurónových sieťach, zapamätať si, pochopiť, použiť predkladané informácie. Neurónové siete možno chápať ako výpočtový model - cieľom je rozvíjať aj analytické, syntetické a hodnotiace myslenie študenta. Jednotlivé čiastkové vzdelávacie ciele sa týkajú samostatných lekcií, do ktorých je predmet rozdelený.

Niektoré úlohy budú zamerané na tvorivosť a nechávam pre študenta možnosť vypracovať projekt, ktorý môže byť podmienkou úspešného štúdia predmetu.

Prednosť v takto postavenom dištančnom vzdelávaní má logicky vzdelávací cieľ pred výchovným cieľom. Mojím zámerom je aj dodržať zásadu výchovnosti, preto formulujem aj výchovný cieľ - podporovať dobrý štýl učenia u študenta, špeciálne internetovou formou. Do výkladového textu sa snažím vniesť aj filozofický rozmer - pohľad na problém a pochopenie problému. Neurónové siete chápané ako výpočtový model majú dosť úzky vzťah s umelou inteligenciou, umelo vytvorenými systémami, tu pociťujem potrebu dotknúť sa aj otázky etiky a morálnych zásad.

Výchovno-vzdelávací cieľ predmetu má byť v súlade s profilom absolventa vysokoškolského štúdia na bakalárskej úrovni prírodovedeckého smeru, o čo sa snažím v čiastkových cieľoch pre jednotlivé lekcie.

3.3 Prehľad súčasného stavu vo svete

V poslednej dobe sa spomedzi rôznych foriem vzdelávania do popredia dostáva dištančné vzdelávanie. Je vhodné tam, kde prináša úsporu v cestovných nákladoch pre študentov a učiteľov, úsporu energie na prevádzku školy, alebo iné výhody oproti dennej prezenčnej forme štúdia. S rozvojom výpočtovej techniky, multimédií, počítačových sietí a internetu sa stále viac preferuje dištančné vzdelávanie cez internet. Niekedy je to záležitosť módneho trendu, ale snáď sa aj takto zrealizované systémy raz dočkajú reálneho opodstatnenia, ak sa tak už nestalo.

Osobne som sa zapojil do viacerých rôznych kurzov, sytémov dištančného vzdelávania. Z minulosti poznám písomné korešpondečné semináre (fyzika, angličtina). Neskôr som využíval elektronické verzie prednášok umiestnených na BBS, internete a intranete. Používam viaceré diskusné skupiny na internete (mailing-lists) v systéme Mailman, PHP a iných. Keď mám posúdiť vhodnosť týchto systémov pre môj cieľ, musím povedať, že každý z nich má svoje použitie, ktoré len čiastkovo pokrýva problematiku Virtuálnej univerzity, teda nie sú dostatočné.

Počas štúdia som absolvoval dištančnou formou predmet KEF/VMV1/02 Využitie multimédií vo vzdelávaní, realizovaný na našej fakulte cez internet v systéme Hyperwave. Tento systém je vytvorený pre dištančné vzdelávanie na internete. Je dosť jednoduchý na ovládanie, nemal by som zásadné námietky, ak by sa použil práve tento systém. Má však aj niekoľko nevýhod - podľa môjho názoru je náročný na výkon počítača na strane klienta (stranu servera neviem posúdiť), je pomalý, má problémy so slovenským kódovaním znakov, bezpečnosť pri prihlasovaní cez internet je nedostatočná, neposkytuje komfort pre autora, tútora predmetu. Systém poskytuje hlavne prostredie pre textové súbory a obrázky, rozšíriteľnosť môže byť ťažkopádna. Ovládacie prvky pre klienta sú neprehľadné. Obsah predmetu záležal na jeho autorovi, k dispozícii mal ešte zhruba 2 ľudí - stačilo to, ale určite by sa žiadala posila, ak by študentov bolo oveľa viac. Autor tvoril učebný text podľa seba, dotváral ho počas štúdia, celkovo sa mi to páčilo, snáď by som upozornil na niektoré nepokryté témy a na typický slovenský problém - prevládajúci až skoro úplný monopol produktov pre Windows. Po každej lekcii nasledovali úlohy, niektoré nepovinné a niektoré povinné. Riešenia tých povinných bolo treba poslať poštou učiteľovi na posúdenie. Podľa týchto úloh sa formovalo hodnotenie štúdia. Na konci kurzu bola zaradená jedna veľká úloha (projekt) s najväčšiou váhou hodnotenia.

Pracoval som a stále pracujem so systémom internetového dištančného vzdelávania Cisco Networking Academy Program (CNAP) [7] - vo svojej oblasti je najrozšírenejši a najúspešnejší. Oproti systému Hyperwave je pružnejší, má viac možností. V celom kurze je jednotné ovládanie prostredia. Okrem kurzov sú v systéme prístupné rôzne služby a informačné zdroje. Študent má v okne obsah kurzu podľa kapitol (lekcií), vyberie si jednu, otvorí sa mu v ďalšom okne. Lekcie sú tvorené textom, obrázkami, animáciami a zvukom v jednotnej úprave. Na konci každej lekcie je autotest (kvíz, niekoľko nepovinných úloh s výberom správnej možnosti). Systém hneď ukáže, či odpoveď je správna alebo nie. Kvíz nie je hodnotený. Po každej lekcii študent musí absolvovať časovo obmedzený test, ktorý obsahuje viac úloh v rovnakom štýle ako kvíz. Študent sa dozvie hodnotenie po ukončení testu. Je stanovená minimálna hranica úspešnosti. Lekcie a testy nie je nutné absolvovať v poradí, možno sa k nim vracať a testy aj opakovať. Na konci kurzu je nutné absolvovať finálny test s väčším množstvom úloh vybraných zo všetkých kapitol. Test je časovo obmedzený, hodnotený, so zadanou minimálnou hranicou úspešnosti. CNAP nie je čisté dištančné vzdelávanie, pretože počas kurzu sú ešte aj praktické cvičenia na zručnosť, komunikáciu, prezentovanie vlastného štúdia, ktoré sú tiež hodnotené. Systém dištančného internetového vzdelávania CNAP je skutočne dobre prepracovaný a kvalitný. Pochybujem, že by bolo možné použiť tento systém pre našu Virtuálnu univerzitu, asi nie je na voľné použitie a inak je určite veľmi drahý. Ale stálo by zato vyvinúť snahu o spoluprácu alebo aspoň nechať sa inšpirovať týmto systémom.

Nevýhody a moje osobné pripomienky:
Ovládacie prvky (výber lekcie, posúvanie strán, otvorenie testu) sú veľmi komplikované a pomalé, otvára sa viacero nepotrebných okien, obrázky a animácie nie sú optimalizované na veľkosť, niektoré sú príliš veľké na to, aby som bol pripojený analógovou telefónnou linkou, grafická úprava mi nevyhovuje kvôli použitej ľavorukej orientácii - text je v úzkom stĺpci vpravo, obrázky sú v širšom stĺpci vľavo. Obsah kurzu je čisto odborne zameraný, čo je dobré, ale didakticky je zle usporiadaný, neprehľadný a priveľmi dlhý, opakujú sa informácie. Rozsah učebného textu ma znervózňoval kvôli času strávenému pri počítači, samozrejme so stálym pripojením na internet. Niektoré podstatné odborné informácie boli v texte nepresne formulované alebo chýbali, to sa však časom vylepšuje v závislosti od novej technológie vo svete, hlavne od produkcie firmy Cisco. Dôraz na produkty firmy Cisco je tu značný, vhodnejší by bol trochu širší rozhľad. Testy sa mi zdajú časovo aj obsahovo vhodné, výhradu mám k niektorým úlohám, ktoré sú odborne nepodstatné, zdĺhavo formulované alebo sú "chytákmi", závislými na formulácii kdesi v texte. Také formulácie úloh znižujú pravdepodobnosť úspešnosti bez ohľadu na skutočné vedomosti. Hodnotenie testov sa počas kurzu menilo - buď podľa binárneho skórovania alebo podľa váženého skórovania. Systém upozorní na chyby v teste odkazom na kapitoly, ktorých sa chybné odpovede týkali. Vadí mi obmedzenie vykonávania testov len na určité dni. Záverečný test na mňa pôsobil unavujúco - 70 úloh za 90 minút. Takisto musím zdôrazniť nevôľu nad dominanciou, monopolom operačného systému Windows. Prostredie kurzu je optimalizované práve pre MS Explorer, v iných nebeží úplne správne. Vážnejší ešte je monopol operačného systému Windows v učebnom texte. Text by mal byť neutrálny, nezávislý, navyše ani nie je pravdou, že by MS Windows mal dominanciu v počítačových sieťach, čo je oblasťou kurzu CNAP, a preto je to veľká chyba. Prenáša sa tu jednostranný obchodný vzťah medzi počítačovými firmami do obsahu učebného textu.

Na internete sa dajú nájsť viaceré ďalšie systémy dištančného vzdelávania, ktoré už nebudem popisovať. Veľa z nich je určených aj na voľné alebo edukačné použitie. Častý problém je s kódovaním slovenských znakov v systéme, ktorý sa nedá plne vyriešiť iba používaním vložených textových súborov alebo napr. HTML, XML súborov.

Dištančná forma pridáva štúdiu niekoľko technických možností, napr. informačné zdroje na internete. Ale niektoré možnosti nemá, ako je osobný kontakt študent-učiteľ, skutočný demonštračný experiment, osobná komunikácia v študijnej skupine. Predmety študijného odboru Informatika sú asi najviac spomedzi ostatných odborov vhodné pre internetové dištančné vzdelávanie kvôli samotnej podstate informatiky.

Žiaľ, nepoznám ucelený kurz predmetu Neurónové siete v dištančnej forme. Našiel som množstvo informácií, študijnej literatúry v elektronickej podobe, programov pre matematické aplikácie, programovanie a simulácie. Všetko sa to môže použiť pri vyučovaní predmetu Neurónové siete. Nechal som sa inšpirovať už popísanými predmetmi - Využitie multimédií vo vzdelávaní, CNAP a inými.

Predmet Neurónové siete sa učí na niekoľkých školách, na každej odlišne.

U nás, na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach [8], sa obsah predmetu zameriava na pochopenie výpočtového modelu, výpočtového učenia, matematického popisu jedného neurónu, matematického popisu malej jednoduchej siete, topológie základných typov neurónových sietí, princípy niekoľkých učiacich algoritmov a vybrané použitie, aplikáciu sietí. Realizácia siete je výlučne matematická, algoritmická (naprogramovaná), nanajvýš simulovaná v hotovom simulačnom programe.

Na susednej Elektrotechnickej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach [9] sa zameriavajú viac na technické pochopenie princípov neurónu a neurónovej siete, teda uplatňnuje sa elektrotechnický a programátorský prístup. Väčšie siete sú simulované.

Podobný prístup možno vidieť na Fakulte Elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave [10], či na novo-vytvorenej Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave [11]. Tam sa venujú ešte umelej inteligencii vo vzťahu k neurónovým sieťam. Používajú viaceré simulačné metódy.

Vďaka blízkosti škôl a prestupom kľúčových ľudí v odbore medzi školami dominujú simulačné metódy a umelá inteligencia aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave [12]. Názvy uvedených škôl sa časom menia, rovnako aj ich internetové adresy.

Vo svete taktiež vidno rozdielny prístup k neurónovým sieťam a aj umelej inteligencii, hlavnými zdrojmi informácií sú univerzity v Európe (hlavne SRN) a univerzity v USA. Najbližšie k nám je asi Praha a Brno v ČR, možno aj z dôvodu jazykovej príbuznosti.

Ale vráťme sa teraz k mojej diplomovej práci a k predmetu Neurónové siete.


4. Náročnosť a vzťah k iným predmetom

Ide o vysokoškolské štúdium na bakalárskom stupni prírodovedeckého smeru (predpokladá sa odbor Informatika), dištančné vzdelávanie internetovou formou. Predmet Neurónové siete má mať rozsah na jeden semester. Vychádzam z náročnosti predmetu KMI/NEU1/00 Neurónové siete v dennej forme štúdia, ktorý má v jednom semestri 2 hodiny prednášku a 1 hodinu seminár počas 14 týždňnov, čiže 3 hodiny za týždeň počas 14 týždňov, čo je spolu 42 hodín. Tento čas považujem za potrebný na zvládnutie predmetu, je to čas potrebný na štúdium s pomocou Virtuálnej univerzity, riešenie zadaných úloh, prípadne aj vypracovanie projektu. Pri študovaní ďalších materiálov nad vyžadovaný rozsah bude samozrejme potrebný väčší čas. Preferuje sa priebežné štúdium počas celého semestra (14x 3 hodiny), ale nevylučuje sa ani blokové štúdium (42 hodín), teda najmenší počet dní, aký študent potrebuje na štúdium.

Študent bude potrebovať počítač s pripojením na internet, grafický prehliadač HTML stránok. Bude počítať matematické úlohy - vhodný je nejaký tabuľkový kalkulátor, prípadne iný matematický softvér. Ďalej bude potrebné vyriešiť algoritmické úlohy - napísať a spustiť krátky program v ľubovoľnom programovacom jazyku vhodnom pre matematické a iteračné algoritmy, nie je nutný grafický výstup programov. V texte sa uvádzajú odkazy na niektoré simulačné programy použiteľné v tomto predmete. Študent si ich môže stiahnuť a nainštalovať (bude potrebovať UNIX/Linux alebo MS Windows).

Neurónové siete možno považovať za výpočtový model. Predpokladá sa dostatočná znalosť matematiky (algebra, matematická analýza, diferenciálny počet, diskrétna matematika, numerické metódy), programovania a algoritmov (matematické úpravy, iteračné algoritmy, algoritmizácia a vypočítateľnosť). Vedomosti z fyziky, biológie stačia na úrovni strednej školy.

Predmet Neurónové siete má blízko k iným predmetom z odboru Informatika - Teória algoritmov a vypočítateľnosti, Výpočtové učenie, Výpočtové modely, Automaty a formálne jazyky, Fuzzy logika, Deduktívne a znalostné systémy. Príbuznosť predmetu Neurónové siete možno nájsť aj v odboroch Biológia, Genetika, Elektronika.

Predpokladám, že predmet Neurónové siete bude zaradený na konci bakalárskeho štúdia (5. alebo 6. semester), absolvovanie predmetu Neurónové siete by nemalo byť podmienkou pre štúdium iných predmetov. Absolvovanie tohto predmetu môže byť východiskom k záverečnej práci (diplomovej) alebo pre pokračovanie v ďalšom štúdiu.


5. Hodnotenie

Uvádzam vlastný návrh spôsobu hodnotenia, ktorý podľa mňa spĺňa požiadavky aj študentov aj učiteľov - som ešte stále študent, ale zároveň sa učím byť učiteľom.

V každej kapitole sú okrem učebného textu aj riešené príklady a neriešené kontrolné úlohy (autotest, kvíz). Autotest je nepovinný, pozostáva z úloh, ktorých riešenie vie posúdiť sám systém Virtuálnej univerzity. Rozhodne, či riešenie bolo správne alebo nesprávne. Autotest ale nie je hodnotený, slúži ako pomôcka študentovi pre sebakontrolu.

Hodnotenie úspešnosti štúdia sa vykonáva priebežne po lekciách. Študent musí správne vyriešiť úlohy ku každej lekcii. Svoje riešenia pošle tútorovi kurzu na posúdenie, alebo systém dištančného vzdelávania (Virtuálna univerzita) riešenia úloh automatizovane vyhodnotí bez prítomnosti tútora. Minimálna požadovaná úspešnosť 50 % je hranicou, od ktorej môže študent pokračovať v nasledujúcej lekcii. Pri riešení úloh sa ponúkajú pomôcky, nápoveda. Použitie pomôcok pri riešení úlohy má svoju cenu - znižuje úspešnosť riešenia úlohy, najviac po minimálnu požadovanú úspešnosť. Môže sa zdať, že študent použitím pomôcok ľahko úspešne absolvuje celý predmet, aj keď s minimálnou požadovanou úspešnosťou. Nie je to tak, pomôcky k riešeniu úloh nie sú hotovým riešením, iba navádzajú študenta na správne riešenie. V prípade problémov alebo hocijakých otázok je vo Virtuálnej univerzite ku predmetu pridelený tútor (učiteľ), s ktorým môže študent komunikovať cez elektronickú poštu.

Podmienkou úspešneho ukončenia štúdia predmetu je absolvovanie všetkých lekcií s úspešnosťou aspoň 50 %. Celková úspešnosť v percentách je informáciou len pre študenta, pre nikoho iného. Nutné je iba dosiahnuť úspešnosť nad 50 % z každej lekcie. Úlohy hodnotené tútorom majú percentuálne hodnotenie ako informáciu pre študenta s tým, že pri úspešnosti menšej ako 50 % tútor vyžaduje prepracovať riešenie úlohy. Tútor dáva ešte slovné hodnotenie za jednotlivé úlohy a celé štúdium. Účelom je čo najviac pomôcť študentovi a viesť študenta pri štúdiu. Podmienkou úspešného ukončenia štúdia predmetu môže byť aj vypracovanie projektu, ktorý posúdi a ohodnotí tútor.

Spôsob hodnotenia možno upraviť po dohode s ostatnými autormi predmetov vo Virtuálnej univerzite a samozrejme s kompetentnými osobami fakulty.

Záverečné hodnotenie v nejakej klasifikačnej stupnici sa môže realizovať prepočtom z celkovej úspešnosti v percentách. Myslím si, že v dištančnej forme vzdelávania nie je vhodný tento spôsob hodnotenia, pretože študent sa učí aj na svojich chybách pri riešení úloh, čo logicky vedie k horšiemu hodnoteniu. Dalo by sa namietať, že študent má možnosť naučiť sa a vyskúšať sa na nepovinných úlohách (kvíz), ktorých výsledok sa nepočíta do záverečného hodnotenia. A potom už študent vyrieši povinné hodnotené úlohy správne. To ale znamená, že sa študent musí zamerať na riešenie úloh, na ich správne vyriešenie, stratí sa prvotný vzdelávací cieľ - sprístupniť študentovi potrebné informácie z predmetu Neurónové siete tak, aby študent s čo najväčšou efektivitou dokázal vytvoriť si predstavu o neurónových sieťach, zapamätať si, pochopiť, použiť predkladané informácie. Z pohľadu na množstvo učiva, ktoré má študent zvládnuť sa mi zdá riešenie väčšieho množstva úloh málo efektívne, nadbytočné pre pochopenie učiva, čo je stratou času vzhľadom na obmedzený časový rámec pre tento predmet. Preto si myslím, že treba upustiť od zamerania sa na správne riešenie úloh, snahu o čo najlepšie hodnotenie a zamerať sa skôr na informácie, ktoré predmet sprístupňuje študentovi, aj za cenu toho, že študent nebude vedieť všetko.

V prípade, že je nutné hodnotenie v klasifikačnej stupnici, tak by som dal študentovi možnosť vybrať si v priebehu celého semestra, či má byť hodnotenie prepočítané z celkovej úspešnosti v percentách za všetky lekcie, alebo chce absolvovať nepovinné preskúšanie po ukončení všetkých lekcií. Toto ďalšie preskúšanie by bolo tvorené testom, ktorý musí študent vyriešiť za stanovený čas. Test by bol zostavený z úloh pre jednotlivé lekcie. Úlohy by nemali byť tie isté, aké už študent riešil, ale podobné. V teste by mali byť úlohy viacerých typov - na počítanie, výber správnej možnosti, doplnenie, tvorivosť. Pri type úloh na dopĺňanie, na tvorivosť nemožno vylúčiť subjektívne hodnotenie odpovedí tútorom. Je ťažké zostaviť takýto test, ktorý by bol rovnocenný s priebežným hodnotením.

Zhrniem môj návrh hodnotenia do jednej myšlienky:
Lepšie je, keď sa študent zameriava na svoje štúdium a nie na hodnotenie svojho štúdia. Preto si myslím, že najvhodnejšie záverečné hodnotenie pre tento predmet (ale aj pre iné predmety vo Virtuálnej univerzite) je hodnotenie prospechu "áno/nie" a k nemu podrobnejšie slovné hodnotenie od tútora. 6. Metódy a prostriedky

Ako základnú didaktickú metódu používam výklad v elektronickej podobe - lekcie sú tvorené textom, obrázkami, prípadne ďalšími multimédiami. Dávam si záležať na zaujímavosti a zrozumiteľnosti textu, na motivácii. Dôležitou súčasťou lekcií sú riešené príklady, ktoré sú návodom na riešenie iných úloh.

Pre dobré pochopenie a zapojenie aktívneho myslenia by som rád na konci každej lekcie zaradil autotest (kvíz) tvorený neriešenými úlohami s výberom správnej odpovede. Systém hneď reaguje, či odpovede sú správne alebo nie. Študent si takto môže overiť svoje znalosti, môže sa mýliť beztrestne, pretože kvíz nie je hodnotený.

Po každej lekcii je nutné absolvovať riešenie nejakých úloh. Zo začiatku to budú samostatné úlohy, ktorých riešenia pošle študent učiteľovi poštou a ten ich ohodnotí. V budúcnosti snáď bude rozumnejšie úlohy automatizovať vo forme kratšieho a časovo obmedzeného testu na konci každej kapitoly. Zatiaľ nechávam otvorenú otázku, či bude možné testy opakovať a či ich bude možné robiť v ľubovoľnom poradí. Toto by sa malo vyriešiť až pri pripojení môjho modulu do Virtuálnej univerzity. Ak nebudú iné návrhy, nechal by som študentovi čo najviac voľnosti, samozrejme za cenu času, ktorý musí štúdiu venovať.

Testy zostavené z úloh s výberom správnej odpovede podľa mňa na úplné, správne a spravodlivé hodnotenie študenta nestačia. Preto by som použitie samostatných úloh s náročnejším riešením nezavrhoval. Sú to úlohy, ktorých riešenia pošle študent tútorovi prostredníctvom systému alebo elektronickou poštou - napr. zdrojový kód programu, výstupný dátový súbor simulácie, slovné riešenie úlohy.

Je tu možnosť použiť aj projektovú didaktickú metódu. Študent na konci kurzu vypracuje projekt na zadanú tému a pošle ho tútorovi na posúdenie. Projekt môže byť tvorený textom (referátom, prekladom z cudzojazyčného originálu), algoritmom (riešením zadanej komplikovanejšej úlohy), hotovým programom, simuláciou, návrhom topológie, štruktúry neurónovej siete, porovnaním existujúcich riešení zadanej úlohy...

Vypracovanie projektu zaberie študentovi veľa času, ktorý by mal byť počítaný do predpokladaných 42 hodín pre tento kurz. Ak by sa tým mala znížiť kvalita vedomostí študenta, tak potom navrhujem nepožadovať od študenta vypracovanie projektu. Potom by bolo vypracovanie projektu nepovinné a za cenu času by mal študent možnosť vylepšiť si hodnotenie. Inak, ak by mal byť projekt povinný, tak potom téma projektu by mala byť súčasťou kurzu, projekt by mal byť integrovaný do celého štúdia tohto kurzu - kurz by bol podrobným návodom na vypracovanie projektu.

Podľa môjho názoru, s prihliadnutím na obsah predmetu Neurónové siete a v súlade s didaktickým zámerom, sa prikláňam k nepoužitiu projektovej metódy, alebo iba k nepovinnému vypracovaniu projektu.

Študent má navyše možnosť komunikovať s učiteľom (tútorom) cez elektronickú poštu a využívať iné informačné zdroje - môže si pozmeniť, prispôsobiť spôsob štúdia tak, aby mu čo najviac vyhovoval.

Prevádzka Virtuálnej univerzity s modulom Neurónové siete

Na strane školy je potrebný WWW server so systémom Virtuálnej univerzity, špeciálne nároky nemám. Predpokladám použitie HTML (XML), Java script, v budúcnosti PHP a na komunikáciu e-mail, prípadné diskusnú skupinu.

Na strane študenta je potrebný bežný počítač s pripojením na internet, grafický prehliadač HTML stránok. Ďalej nejaký tabuľkový kalkulátor, prípadne iný matematický softvér, editor a prekladač pre ľubovoľný programovací jazyk vhodný pre matematické a iteračné algoritmy, nie je nutný grafický výstup programov. V texte sa uvádzajú odkazy na niektoré simulačné programy použiteľné v tomto predmete. Študent si ich môže stiahnuť a nainštalovať (bude potrebovať UNIX/Linux alebo MS Windows).


7. Štruktúra predmetu

Táto kapitola obsahuje podkapitoly: 7.1 Informácie o predmete a o dištančnej forme vzdelávania
7.2 Ukážková lekcia
7.3 Podrobný obsah predmetu a rozdelenie do lekcií
7.4 Lekcie
7.5 Riešené príklady
7.6 Neriešené úlohy
7.7 Testy
7.8 Doplnky

Informácie v tejto kapitole majú byť už súčasťou Virtuálnej univerzity, preto sú uložené v súboroch, tvoriacich celok, modul, ktorý bude pripojený do Virtuálnej univerzity. Štruktúra modulu je prístupná v pravom stĺpci obsahu ako Produkt - Neurónové siete. Systém súborov je podrobnejšie rozpracovaný v kapitole 8. Štruktúra predmetu musí byť prispôsobená forme predmetu - dištančnej, internetovej forme štúdia. Vychádzam z didaktického zámeru, dennej prezenčnej formy predmetu Neurónové siete, literatúry a iných zdrojov.

7.1 Informácie o predmete a o dištančnej forme vzdelávania

Na začiatku, pri vstupe do kurzu, si môže každý záujemca prečítať všeobecné informácie o kurze a spôsobe štúdia - Všeobecné informácie - je tam definovaná cieľová skupina, požiadavky na vedomosti študenta a požiadavky na technické vybavenie potrebné ku štúdiu, opis formy a obsahu kurzu, časová náročnosť kurzu, podmienky pre úspešné zvládnutie kurzu. Informácie pre študenta obsahujú špeciálne usmernenia pre toho, kto sa už rozhodol zapojiť do kurzu. Informácie pre učiteľa (tútora) obsahujú usmernenia len pre učiteľa, nie pre ostatných. Všetky informácie by mali byť upravené len v týchto troch súboroch.

7.2 Ukážková lekcia

Myslím, že je dobré, ak študent má možnosť pred začatím kurzu vidieť, vyskúšať si ukážkovú lekciu. Tá by mala byť reprezentatívna, ale aj zrozumiteľná vzhľadom na to, že čitateľ nemusí rozumieť obsahu, keďže ešte nie je zapojený do kurzu. Najjednoduchším riešením je, že ukážková lekcia je zároveň prvou riadnou lekciou kurzu.

7.3 Podrobný obsah predmetu a rozdelenie do lekcií

Predmet Neurónové siete je spracovaný hlavne podľa rovnomenného predmetu, ktorý sa vyučuje dennou prezenčnou formou a potom podľa príbuzných predmetov a iných zdrojov. Je zrejmé, že nemôžem pokryť komplexne celú problematiku predmetu, vybral som dôležité časti, ktoré sú podľa mňa podstatné a tie, ktoré sú preferované v škole. V rámci diplomovej práce nespracujem celý semester (kurz), iba niekoľko lekcií, čo však nie je v rozpore s cieľom diplomovej práce, teda radšej menší rozsah, ale kvalitnejší. Rozdelil som predmet do štrnástich lekcií, pretože toľko má semester týždňov:
  1. Neurón - definícia, modely, časti
  2. Neurónová sieť - definícia, história, topológia, simulácia, implementácia, vhodné úlohy, typy sietí
  3. Algoritmizácia - matematická formalizácia, výpočtové učenie a výpočtové modely
  4. Učenie - definícia a vybrané algoritmy
  5. LMS, Back-propagation - podrobný popis
  6. Simulované žíhanie - termodynamický model
  7. Formálne jazyky a automaty - matematická formalizácia, PAC-model
  8. Perceptron - podrobný popis
  9. Hopfieldova sieť - podrobný popis
10. Rekurentné siete - popis niektorých modelov
11. Kohonenova sieť - podrobný popis
12. Neurobiológia a simulácie
13. Genetické a evolučné metódy
14. Zhrnutie

7.4 Lekcie

Jedna lekcia predstavuje štúdium študenta na jeden týždeň z predmetu. Vychádzam z pôvodnej prezenčnej dennej formy štúdia, čiže študent sa môže venovať lekcii raz za týždeň, akoby bol v škole. Je na študentovi, či zvolí takýto prístup, alebo si lekciu rozdelí do viacerých sedení pri počítači v rámci týždňa, prípadne štúdium sústredí z viacerých lekcií do kratšieho času. Hlavnou časťou každej lekcie je učebný text - hypertext - pozostávajúci z čistého textu, obrázkov, prípadne aj animácií, zvuku a odkazov vrámci predmetu alebo vrámci internetu. K textu sú pripojené riešené príklady a na koniec aj neriešené úlohy, ktoré má študent vyriešiť. Autotest (kvíz) je automatizovaný test zostavený z úloh, ktorý nie je zahrnutý do hodnotenia štúdia.


7.5 Riešené príklady

Sú to ukážkové príklady na práve popísanú problematiku v učebnom texte. Ak ide o slovný príklad, je iba formulovaná odpoveď. Ak ide o matematický príklad, je vysvetlený postup, zdôvodnenie a vypočítaný výsledok. Ak ide o algoritmickú úlohu, je vysvetlený postup, zdôvodnenie, časť algoritmu napísaný v programovacom jazyku. Riešené príklady sú typové s jednoducho zvolenými parametrami.


7.6 Neriešené úlohy

To sú úlohy, ktoré má vyriešiť študent, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu. Sú formulované rovnako ako typové riešené príklady, ale majú iné parametre. Na začiatok predpokladám vyhodnocovanie úloh učiteľom. Študent pošle učiteľovi riešenie úloh po každej kapitole elektronickou poštou a učiteľ študentovi odpovie s opravou úloh a hodnotením. Nepredpokladám na začiatok použitie automatizovaného testu, pretože to by si vyžiadalo zvýšené nároky na programátorskú prípravu úloh zo strany autora kurzu, autora WWW stránok a náročnejšej prevádzky servera. V budúcnosti, hlavne pri väčšom počte študentov bude nutné aj automatizované vyhodnocovanie úloh.


7.7 Testy

Z úloh môže byť zostavený test. Autotest (kvíz) je automatizovaný test, ktorý nie je zahrnutý do hodnotenia študenta. Autotest má slúžiť ako sebakontrola študenta, pretože človek sa učí aj na vlastných chybách. Po autoteste študent skúsi riadny test, ktorý už je hodnotený. Zo začiatku nepredpokladám použitie testu (automatizovaného), iba sekvenciu úloh ku každej kapitole. S postupom času a s väčším počtom študentov sa uplatní aj automatizovaný test. Hovoril som iba o malých testoch po každej kapitole, ale ako som navrhol môj vlastný spôsob hodnotenia štúdia vyššie v texte, mohol by byť použitý aj test na konci štúdia, ktorý by obsahoval vybrané úlohy zo všetkých lekcií. Úlohy nemusia byť rovnaké, môžu sa použiť pri každom spustení testu stále nové parametre úloh. Dobrý by bol aj nejaký automat na generovanie úloh z typových predlôh, počul som o takých projektoch, možné je, že iná diplomová práca to vyrieši.


7.8 Doplnky

Všetky veci ešte nespomenuté sa pripoja ako odkazy do hypertextu a ak treba, upravia sa pokyny v informačných súboroch. Doplnkom môže byť napríklad iná literatúra na domáce štúdium, internetové stránky s problematikou, programy na matematické a algoritmické riešenie úloh, simulačné programy. Ako doplnok do systému Virtuálnej univerzity by som ocenil vytvorenie diskusného fóra pre študentov aj učiteľov.

Jeden doplnok som už vytvoril - je to register kľúčových slov z učebného textu. V registri je zoznam slov usporiadaný podľa abecedy, každé slovo je odkazom do učebného textu, kde sa nachádza prvýkrát alebo s najväčšou dôležitosťou (definícia).8. Tvorba súborov pre Virtuálnu univerzitu

Táto kapitola obsahuje podkapitoly:
8.1 Požiadavky od zadávateľa
8.2 Východisková situácia
8.3 Moja predstava
8.4 Analýza
8.5 Prostriedky pre tvorbu súborov
8.6 Použité štandardy, formáty, jazyky
8.7 Systém súborov
8.8 Obsluha celku vo Virtuálnej univerzite
8.9 Doplnky a zmeny

8.1 Požiadavky od zadávateľa

Zadávateľom je pre mňa škola. Požiadavky sa netýkajú Diplomovej práce, ale iba Virtuálnej univerzity a produktu mojej Diplomovej práce, čiže predmetu Neurónové siete. Požiadavky pokrývajú obsah aj formu môjho produktu.

Požiadavky na obsah špecifikovali vedúci a konzultant Diplomovej práce. Obsahom je predmet Neurónové siete, s časovým rozsahom 42 hodín, ako je o tom písané v kapitolách 4 a 7. Zhodli sme sa na tom, že dôležitejšie je dobre prepracovať obsah ako dodržať úplnosť predmetu, teda nie je nutné spracovať všetky kapitoly, celý predmet, ale zamerať sa skôr na menší rozsah s kvalitným obsahom. Obsah predmetu by sa mal pridŕžať existujúcej dennej prezenčnej formy predmetu. Dôležité je zachovať didaktické zásady, ako sú uvedené v kapitole 3. Má byť citeľný aj osobný prínos, nemá to byť iba kópia existujúcej formy predmetu. Vedúci mojej Diplomovej práce sa zameriava viac na odborný prístup a konzultant viac na didaktický prístup. Z didaktického hľadiska má byť moja práca moderná, teda majú byť použité metódy a prostriedky vhodné pre rýchlo sa vyvýjajúcu internetovú formu štúdia, s multimédiálnou podporou, ale zároveň má byť môj produkt univerzálny, teda ľahko použiteľný, pripojiteľný do iných systémov, bez zbytočných obmedzení a ťažko prispôsobiteľných formátov, štruktúr.

Požiadavky na formu produktu neboli zadané dostatočne a presne. Dôvod je jednoduchý - systém Virtuálnej univerzity pri zadávaní Diplomovej práce ešte neexistoval. Tvorí sa ako produkt iných diplomových prác súčasne s mojou - prípadne bude použitý iný, už hotový softvér. Takisto sa súčasne tvoria aj ďalšie moduly, ktoré majú byť pripojené do Virtuálnej univerzity. Súčasný postup tvorby môže spôsobiť v budúcnosti problémy. Po skončení všetkých súvisiacich diplomových prác bude nutné vynaložiť veľmi veľké úsilie, aby Virtuálna univerzita začala fungovať. Pre tento nedostatok sa môže stať, že zadávateľ (škola) môže byť nespokojný s hotovými produktami diplomových prác.

Aby som predišiel problémom, snažím sa o spoluprácu s autormi systému Virtuálnej univerzity. Potrebujem aspoň zistiť požiadavky na formu modulu, ktoré definujú autori systému pre autorov modulov. Predpokladám, že systém Virtuálnej univerzity bude fungovať ako WWW server, čiastočne staticky a čiastočne dynamicky. Vnútorná štruktúra systému ma nemusí zaujímať, ak robím niečo vonkajšie, na vyššej hierarchickej vrstve - tak som sa to učil. Ale z vlastnej skúsenosti viem, že by som mal vedieť aspoň niektoré podstatné veci. Realita tvorby softvéru nie je taká ideálna ako teória. Predpokladám, že systém Virtuálnej univerzity bude obsahovať databázu typu SQL, dôsledkom čoho je, že vhodnejší bude veľký počet malých súborov ako malý počet veľkých súborov. Server bude pravdepodobne bežať s operačným systémom Linux. Keby aj nie, je ľahšie upravovať súbory vytvorené pre Linux na použitie vo Windows, ako naopak. Požiadavky na formu môjho produktu som si potom špecifikoval sám takto:

Modul je zostavený z voľnej stromovej hierarchie súborov. Znamená to, že hotový modul sa môže ľahko upraviť tak, aby bol vhodný pre Virtuálnu univerzitu. Musí byť definovaná aspoň jednoduchá hierarchia súborov - súbory obsahujúce informácie, súbory obsahujúce lekcie, príklady, úlohy, testy. Lekcie by mali byť zoradené, ale aj modifikovateľné. Príklady a úlohy by mali byť zaradené do lekcií, ale mali by aj tvoriť zbierku. Zbierka by mala byť modifikovateľná a dopĺňateľná. Testy by mali byť zostavené z úloh, podľa nejakých pravidiel. Teda príklady a úlohy budú v samostatných súboroch.

Súbory by mali byť v prenositeľnom formáte - preferuje sa HTML, XML a obrázky. Kódovanie jazyka je problémom, treba ho vyriešiť. Jednotná grafická forma a štýl lekcií, ovládanie lekcií by mali byť definované a modifikovateľné v rámci modulu, aj v rámci Virtuálnej univerzity. Problémom je interaktivita. Na tomto sa nebolo možné dohodnúť s autormi systému Virtuálnej univerzity. Predpokladám použitie dynamických HTML stránok, Java scriptu, PHP, Flash - ale iba niečo z toho použijem. Preferuje sa operačný systém Linux pred ostatnými.

8.2 Východisková situácia

Z hľadiska obsahu môjho produktu mám k dispozícii prednášky a semináre predmetu Neurónové siete v dennej prezenčnej forme, potom literatúru, zdroje na internete, simulačné programy a vlastné myšlienky. Viac je v kapitolách 3 a 4.

Z hľadiska formy môjho produktu poznám niektoré existujúce systémy a kurzy v dištančnej forme vzdelávania, tie som popísal v kapitole 3. Systém Virtuálnej univerzity v čase zadania Diplomovej práce ešte nebol. Poznám predstavu viacerých zainteresovaných ľudí a mám aj vlastnú predstavu, ako by to mohlo fungovať. Beriem do úvahy fakt, že internet na Slovensku nie je veľmi kvalitný, rýchlosť pripojenia je malá. Rýchlosť a cena pripojenia je problémom hlavne pre domácnosti u študentov, ktorí by mali byť na Virtuálnu univerzitu pripojení cez internet. Uvedené nedostatky by mohli spôsobiť, že študent v záujme znesiteľnej rýchlosti a ceny pripojenia by prišiel do školy a tam strávil čas štúdia predmetu - to by už nebola dištančná forma.

8.3 Moja predstava

Obsah produktu (predmetu Neurónové siete) je riešený v predošlých kapitolách, bude to jeden modul Virtuálnej univerzity.

Súbory s informáciami, lekciami, príkladmi, úlohami, testami budú vo formáte HTML (XML), budú to krátke a jednoduché súbory s relatívnymi odkazmi. Súbory jednej lekcie budú zoskupené do zoznamu (zložky), prípadné multimediálne časti budú uložené ako samostané súbory spolu v jednom celku lekcie. Príklady a úlohy budú v samostatných súboroch, očíslované, bude ich možné priradiť k lekciám, alebo z nich zostaviť zbierku a testy.

Jednotná úprava, štýl a ovládanie modulu sa udeje spoločným konfiguračným súborom, v rámci celej Virtuálnej univerzity potom bude možné riešiť konfiguráciu nadradeným konfiguračným súborom alebo prepísaním, presmerovaním existujúceho. Konkrétny, mnou vytvorený štýl potom nie je až taký dôležitý, vysvetlím moje stanovisko.

Dnes je moderný štýl WWW stránok asi takýto:
Stránka má v hornej časti oddelenú pevnú časť (frame) ako hlavičku, potom v ľavej časti oddelený panel s ovládacími prvkami. V najväčšej, pravej časti je zobrazovaný žiadaný obsah stránky. V dolnej časti je informácia o autorovi a jednoduché ovládacie prvky HTML. Moderné je používať Java script a Flash. Silná väčšina stránok je optimalizovaná iba pre MS Internet Explorer 5-6. Uvedenú charakteristiku považujem za módny trend, ktorý je momentálne prevládajúci, ale nemusí byť určujúci.

Niekoľko mojich postrehov a názorov:
Jazyk HTML je vytvorený ako univerzálny štandard (W3C/DTD/HTML), čo inak znamená, že súbory nemajú byť závislé na technológii počítača vrátane operačného systému a aplikácie. Množstvo stránok vytvorených pre MS Internet Explorer nefunguje správne v inom prostredí. Je to čiastočne spôsobené autormi stránok a čiastočne aj nekompatibilitou produktov firmy Microsoft s ostatnými. Častou chybou v HTML súboroch je nenadefinovanie štýlu - farba pozadia, farba textu, typ písma. Všimol som si to kvôli tomu, že ja osobne radšej používam svetlý text na tmavom pozadí, pričom zaužívalo sa to opačne. Myslím si, že prirodzenejšie je  pri aktívnom zobrazovaní (podsvetlenie, napr. monitor) mať text svetlý na tmavom pozadí a pri pasívnom zobrazovaní (osvietenie zvrchu, napr. papier) mať tmavý text na svetlom pozadí. Argumentom proti je možnosť vytlačiť zobrazený dokument z počítača na papier. Ja to riešim buď zmenou v štýle zobrazenia alebo inteligentnou funkciou v aplikácii, alebo použitím verzie dokumentu vhodnej pre tlač.

Podľa môjho názoru je podstatná taktiež všeobecná grafická úprava - rozmiestnenie, farebnosť, čitateľnosť. Snažím sa zladiť farby na mojej stránke tak, aby vytvárali príjemnú a ukľudňujúcu atmosféru, čitateľ by sa v nej mal ľahko orientovať a celkove by stránka mala byť ľahko čitateľná. Počas mojej práce s HTML stránkami som sa stretol s výhradami ku môjmu štýlu - farby, veľkosť písma. Musím povedať, že sa nedá vyhovieť každému. Je to veľmi subjektívne, navyše ani nedokážem urobiť stránku tak, aby na každom počítači vyzerala rovnako. Hlavným dôvodom je nekompatibilita prostredí prehliadačov a operačných systémov a tiež rôzna veľkosť obrazoviek. Tieto problémy si musí vyriešiť každý čitateľ sám tým, že si správne nakonfiguruje operačný systém a prehliadač stránok, prípadne využije moznosti, ktoré mu prehliadač dáva na to, aby si zmenil štýl prezeranej stránky na taký, aký mu bude vyhovovať.

V mojich stránkach používam minimum aktívnych dynamických, interaktívnych doplnkov - Java script, Flash, CGI, PHP atď. Som pragmatický - mojou prácou je aj servis výpočtovej techniky a správa počítačových sietí - čím jednoduchšie, tým lepšie, rýchlejšie a bezpečnejšie. Prílišná dynamika veľmi namáha zrak a psychiku na úkor odovzdávaných informácií. Ovládací panel som umiestnil vpravo - zdá sa mi to prirodzenejšie, lebo väčšina ľudí má myš v pravej ruke a latinka sa zvykne čítať zľava doprava, teda končím očami na pravej strane dole, kde som umiestnil posúvanie strán. Môže to vyznieť tak, akoby som nebol prístupný novým trendom, novým technológiám. Nie je to tak, som iba čiastočne konzervatívny - tvorím učebný text, nie zábavný sofvér. Pri každom elemente stránky uvažujem nad tým, či to bude praktické, pekné, nenáročné na výkon, alebo či to bude rušivé, ťažkopádne, gýčové. Ak má byť čiastkovým cieľom upútanie pozornosti, treba odhadnúť mieru - prílišné upútanie pozornosti je rovnako škodlivé ako slabé upútanie.

8.4 Analýza

Mojím cieľom je vytvoriť učebný text pre internetové použitie, teda hypertext. Čo je to hypertext?

Je to abstraktná štruktúra, súborová forma, ktorá v konkrétnej realizácii obsahuje aspoň dva z týchto súborových typov: text, obrázok, animácia, video, zvuk, odkaz (presmerovanie). V budúcnosti by mohol byť definovaný "superhypertext" - obohatený napríklad o vôňu, chuť, teplotu, pohyb atď. Dnešná WWW stránka je typickým hypertextom. Výhody hypertextu oproti papieru su zjavné - komplexnejšia orientácia, prechody medzi časťami textu, multimédiá. Ako by mala vyzerať WWW stránka?

Existujú názory, že jedna stránka by sa mala vojsť práve do jedného okna obrazovky. Odkazmi by som sa mal dostať na ostatné stránky. Je to naozaj pohodlné a pekné, ak to tak je. Optimalizácia je však nemožná. Dôvod je prostý - veľkosť okna a veľkosť obrazovky. Veľkosti obrazoviek sú zväčša nemenné a rôzne, pretože každý môže mať iný počítač. Veľkosti okien sú meniteľné používateľom na strane klienta a teda autor stránky na strane servera nemôže vedieť, čo sa používateľovi do okna vojde. Variabilné grafické štýly to ešte viac komplikujú, napríklad veľkosi písem sú nerovnaké v rôznych počítačoch. Preto sa prikláňam k názoru, že jedna stránka by mala byť taká veľká, ako si to vyžaduje obsah stránky, logické rozmiestnenie elementárnych častí, zvolená hierarchia, grafický dojem, efektivita v ovládaní, efektivita v úložnom priestore, efektivita prenosu na internete. Stránka by nemala byť príliš malá, aby ovládanie stránky nezaberalo viac času, ako čítanie stránky, aby zobrazovala dostatočné množstvo informácií. Nemala by byť príliš veľká, aby zobrazovanie stránky počas prenosu netrvalo rušivo dlho, alebo aby prenos nebol zbytočný, ak zobrazená informácia nie je žiadaná.

Problém so stálym pripojením na internet:
Tento problém je pre cieľovú skupinu mojej práce podstatný - pôjde väčšinou o bežných študentov, ktorí budú sedieť pri počítači doma s pripojením na internet. Určite si nemôže každý študent platiť časovo neobmedzené pripojenie na internet. Výhodou veľkej stránky je, že sa prenesie naraz a pripojenie do internetu sa môže ukončiť a aj jednoduchosť tvorby takej stránky. Nevýhodou veľkej stránky je neprehľadnosť, degradovanie definície hypertextu, prípadne veľkosť, pomalé zobrazovanie. Výhodou malej stránky je rýchle zobrazenie, prehľadnosť, dynamickosť, nevýhodou je zase nutnosť stáleho pripojenia do internetu, prípadne príliš časté pripájanie a odpájanie sa a komlikovanejšia tvorba stránky. Je ťažké nájsť kompromis, optimum, ktoré bude výhodné pre všetkých. Veľké stránky sa mi nepáčia, ale malé považujem za neefektívne. Tí, čo chcú skrátiť čas pripojenia môžu napríklad prelistovať viacero stránok na začiatku (uložia sa do dočasnej pamäte), odpojiť sa a potom sa k nim vrátiť.

Kódovanie znakov slovenského jazyka je bežným problémom. Podľa môjho názoru je dobré použiť univerzálne a rozšírené kódovanie. Kódovanie ASCII 8-bit Latin2 (kódová stránka IBM/MS DOS 852) je určené pre DOS, pravdepodobne bude stále menej používané.  Kódovanie Windows-1250 je rozšírené, ale nie univerzálne, nie je nezávislé od operačného systému na strane servera ani na strane klienta. Kódovanie ISO-8859-2 (8-bit) je rozšírené aj univerzálne, je medzinárodným štandardom, ale neviem, či bude dostatočne dlho používané. Kódovanie Unicode UTF-8 je rozšírené aj univerzálne, je medzinárodným štandardom a pravdepodobne bude v najbližšej dobe stále viac používané. Má aj nevýhody, je náročnejšie na priestor, lebo je 16-bitové. Rozhodol som sa všetky súbory uložiť v dvoch kódovaniach, ISO-8859-2 a Unicode UTF-8.

Jednotný štýl riešim konfiguračným súborom typu CSS. Ponúkam na výber viacero štýlov ako alternatívu k nastavenému - stačí si zvoliť nový konfiguračný súbor zo zoznamu "modul/styles/" a prepísať aktívnu konfiguráciu "modul/styles.css", prípadne si treba vytvoriť nový vlastný súbor.

Mojím cieľom nie je tvoriť systém Virtuálnej univerzity, ale iba jeden modul, dokonca ani nie celý. Moja práca je viac didaktická ako programátorská. Podľa toho bude vyzerať aj môj produkt - vytvorené súbory budú čo najjednoduchšie, ponechám tak aj veľkú vôľu pre ostatných, ktorí budú s mojím produktom pracovať v budúcnosti. Zachová sa dostatočná modifikovateľnosť a prispôsobivosť systému súborov môjho modulu. Keďže tvorím WWW stránku, systém HTML súborov, kľúčovým problémom je rozhodnúť, či to má byť statická alebo dynamická stránka. Statická je jednoduchá a ľahko prenositeľná. Dynamická má oveľa širšie možnosti, ale je aj komplikovaná a ťažšie prenositeľná. Širšie možnosti dynamických stránok môžem však prenechať tvorcom systému Virtuálnej univerzity - ja vytvorím predpoklady na to, aby boli možnosti dynamických stránok uplatnené s mojím modulom - časti modulu, teda súbory nebudú viazané iba na statické použitie. Tvorba dynamickej stránky znamená okrem iného zvýšiť podiel programátorskej práce na úkor didaktickej. Mám aj vedľajší (nie rozhodujúci) dôvod, prečo sa prikláňam k tvorbe čisto statických stránok s možnosťou budúceho použitia výhod dynamických - môj testovací server verejne prístupný v internete mi v čase písania diplomovej práce umožňuje iba statické použitie.

Rozhodol som sa teda tvoriť čisto statické HTML stránky, ale tak, aby som nebránil vytvoreniu dynamických stránok v budúcnosti. Aké sú dôsledky?

Mám obmedzené možnosti dynamiky a interaktivity v mojej práci. Nemám možnosť použitia náhodných udalostí, databázových operácií. Testy by mali byť jednoznačne dynamické - zostavené čiastočne riadeným a čiastočne náhodným výberom z väčšieho množstva úloh, ktoré okrem toho tvoria aj zbierku úloh - predpokladám databázový základ. Ja nemôžem dynamicky zostavovať testy, v terajšej práci to budú iba pevne vybrané úlohy, čiže statický výber.


8.5 Prostriedky pre tvorbu súborov

Diplomovú prácu aj všetky súbory pre Virtuálnu univerzitu tvorím na bežnom osobnom počítači s pripojením na internet.

Operačný systém: Linux Red Hat 9, Slackware 9.1
Aplikačné programy na tvorbu HTML súborov: Mozilla, OpenOffice.org, mc
Grafické aplikácie: GIMP, Xfig, Dia, xpaint
Programovacie prostredie: C/C++ (gcc), X11
Simulačné programy: GENESIS, SNNS

8.6 Použité štandardy, formáty, jazyky

HTML súbory píšem s pomocou uvedených programov, použitý je štandard W3C HTML 4.01. Súbory HTML sú statické, ako som odôvodnil vyššie, teda neuvažujem v mojej práci s použitím PHP, CGI, ASP, SQL a podobných technológií. Neodmietam použitie dynamických stránok v budúcnosti. Definovanie štýlu v HTML je pomocou CSS. Kódovanie slovenských znakov je v štandardoch ISO-8859-2 a Unicode UTF-8. Obrázky sú súbory GIF, JPEG, PNG - komprimované, aby sa zmenšila veľkosť. Programovací jazyk je ANSI C/C++ s prekladačom gcc pre linux. V rámci predmetu Neurónové siete sa vyskytujú príklady a úlohy s programami, ja používam C/C++, ale nevyžadujem to od študentov, môžu si zvoliť aj iný, ak im to vyhovuje. Súbory podľa potreby komprimujem pomocou zip/gzip. Všetky súbory sú optimalizované pre operačný systém Linux, nie je mojím zámerom robiť zbytočné prekázky pre iné operačné systémy.

8.7 Systém súborov

Systém súborov má štruktúru bežného súborového systému. Používam Linux, takže aj názvy súborov sú optimalizované pre použitie v operačnom systéme Unix/Linux na strane servera. Iné systémy majú občas problém s malými a veľkými písmenami, dĺžkou názvu. Systém súborov v celku je modulom pre Virtuálnu univerzitu - stačí ho nakopírovať na server a s minimálnymi zásahmi by to mohlo fungovať. Terajšia verzia modulu je určená pre pasívny WWW server (statické HTML stránky), teda aj na stranu servera aj na stranu klienta sú kladené len minimálne požiadavky. Budúce verzie modulu sa môžu podľa potreby skonvertovať do dynamickej formy. Nasledujúcou stromovou štruktúrou sa snažím popísať návrh modulu:

systém súborov

V prípade, že systém Virtuálnej univerzity bude mať vlastné prostredie, ktoré sa má použiť pre všetky moduly spoločne, teda zo všetkých modulov sa použije iba samostatný učebný text, tak potom sa nakopírujú súbory lekcií bez ovládacích prvkov - v uvedenej stromovej štruktúre to bude: "modul/lekcie/1/text/", podobne pre ostatné lekcie a príklady, testy, úlohy, zbierky. V prípade, že sa použije moje prostredie, ale nebude graficky vyhovovať (farby, písmo), stačí si vybrať alternatívny štýl (súbor typu CSS) zo zoznamu "modul/styles/" a prepísať aktívny konfiguračný súbor, ktorý je spoločný pre celý modul, alebo vytvoriť nový vlastný súbor.

Celý systém súborov je uložený ako príloha Diplomovej práce na CD-ROM a na mojej WWW stránke. Súbory modulu sú dostupné aj v pravom stĺpci obsahu ako Produkt - Neurónové siete.

8.8 Obsluha celku vo virtuálnej univerzite

Podľa môjho názoru by sa celá Virtuálna univerzita mala ovládať jednotne. Mala by mať spoločné grafické prostredie a ovládacie prvky. Samozrejme, každý kurz má iné zameranie a kvôli tomu sa aj grafická forma a ovládanie budú trocha líšiť. Malo by to byť upravené iba doplnkovými zmenami v konfiguračných súboroch, napríklad typu CSS. Keďže nepoznám ani systém Virtuálnej univerzity, ani iný dokončený kurz patriaci do nej, tak som si vytvoril vlastnú grafickú formu a ovládacie prvky. Zmeny môžu byť vykonané v spoločných konfiguračných súboroch typu CSS, výnimočne priamo v HTML súboroch.

Predstavujem si to tak, že študent sa na hlavnej stránke Virtuálnej univerzity prihlási do systému, stránka sa zmení individuálne podľa prihláseného študenta na jeho "virtuálny pracovný priestor", kde môže mať prístupné rôzne služby školy - zápis predmetov, prehľad hodnotenia štúdia, rozvrh, oznamy, diskusné kluby, poštu a samozrejme zvolené predmety. Po výbere predmetu sa študent dostane do prostredia konkrétneho predmetu, najlepšie v novom okne. Grafická forma by mala byť spoločná pre všetky predmety, alebo odlišná, pôvodná od autorov jednotlivých modulov (predmetov), napr. ako je to moje prostredie. Systém Virtuálnej univerzity by mal fungovať ako dynamický WWW server. Učebné texty jednotlivých modulov (predmetov) môžu byť aj statickými stránkami, ale prístup do nich by bol riadený, nie voľný. Hodnotené testy si viem predstaviť len ako dynamické stránky - testy by sa mali generovať z väčšieho množstva úloh čiastočne riadeným a čiastočne náhodným výberom. Predpokladám databázový základ generovania testov. Grafický štýl by mohol byť modifikovateľný používateľom - výberom písma, farieb, usporiadanie okna.

8.9 Doplnky a zmeny

Nové veci sa zaradia do systému súborov a pozmenia sa tie HTML súbory, ktorých sa to týka. Zmeny štýlu sa vykonajú zmenou CSS súborov, výnimočne zmenou HTML súborov. Zmena textu je zmena konkrétneho HTML súboru. Príklady, úlohy, testy majú vlastný systém, aby ich bolo ľahké dopĺňať a meniť - príklady a úlohy sú v samostatných súboroch, číslované, test sa zostaví z čísel úloh. Pokyny pre ľahšiu správu súborov som zahrnul aj do modulu, ale tento súbor nebude verejne prístupný.


9. Didaktická analýza

Táto kapitola obsahuje podkapitoly:
9.1 Dištančné vzdelávanie
9.2 Celý predmet
9.3 Rozdelenie do lekcií
9.4 Lekcie
9.5 Riešené príklady
9.6 Neriešené úlohy
9.7 Testy
9.8 Doplnky
9.9 Príručka pre učiteľa (tútora)

9.1 Dištančné vzdelávanie

Podľa môjho názoru je dištančné vzdelávanie, špeciálne internetovou formou, vhodné pre študentov, ktorí majú vzťah k informačným technológiám. Dobrý vzťah k forme štúdia je predpokladom úspešnosti štúdia. Dištančné vzdelávanie poskytuje slobodu v rozhodovaní študenta o rozdeľovaní svojho študijného/pracovného času, výbere prostredia a prostriedkov štúdia. Keďže škola má nielen vzdelávaciu úlohu ale aj výchovnú, je potrebné výchovne pôsobiť na študenta (radiť, usmerňovať) - do predmetu sú zakomponované podmienky a odporúčania pre štúdium. Spolieham sa na dostatočnú vyspelosť študenta, pretože ide o vysokoškolského študenta. Dištančné vzdelávanie je určite menej vhodné pre žiakov základných a stredných škôl, kde je podiel výchovy oproti vzdelávaniu väčší. Spracovanie celého štúdia študenta do dištančnej formy je pre školu náročné, ale snáď sa v budúcnosti začne takáto investícia vracať v podobe pružnosti, efektívnosti, kvalite školy, taktiež aj v pružnosti študentov, schopnosti prispôsobiť sa novým ekonomicko-hospodárskym situáciám. Nezabúdajme, že cieľom nemá byť vytvorenie novej technológie, aby existovala, ale aby prinášala úžitok ľuďom, krajine. Preto treba dištančné vzdelávanie posudzovať kriticky, hodnotovo, nenechať sa strhnúť módnym technologickým trendom. Dištančné internetové vzdelávanie má aj nevýhody, aspoň niektoré vymenujem: obmedzená medziľudská komunikácia, sedavý spôsob štúdia s negatívnymi zdravotnými dôsledkami, nedostatok širšej praktickej činnosti a zručnosti, zmena životného štýlu.

9.2 Celý predmet

Zvolená forma dištančného internetového štúdia je pre predmet Neurónové siete vhodná v plnom rozsahu. Tento kurz má byť v problematike základný, nepredpoklá sa zachádzanie do detailov. Budúce rozširovanie o ďalšie moduly môže byť viac špecifické. Vzhľadom na zameranie kurzu ako úvod do problematiky sa mi zdá časové a obsahové rozvrhnutie dobré - samozrejme záleží od subjektívneho pohľadu hodnotiteľa.

9.3 Rozdelenie do lekcií

Snažil som sa naplniť stanovený cieľ obsahu predmetu. Nie je ľahké zostaviť rozdelenie do lekcií, pretože existuje málo príkladov výučby predmetu Neurónové siete, nemal som hotovú kostru, učebné osnovy. Pokryl som definíciu neurónu, definíciu neurónovej siete, popis rôznych typov neurónových sietí, ľahké príklady vybraných typov. Zahrnul som aj elementárne poznatky z biológie, príbuzných informatických predmetov, filozofie. Myslím, že nemám priestor na to, aby som dôsledne a úplne pokryl všetko, čo by do predmetu patrilo. Nechal som sa ovplyvniť mojou školou, literatúrou, ale vcelku je to moje rozhodnutie, čo som zahrnul do predmetu.

9.4 Lekcie

Úvod - to ešte nie je riadna lekcia, iba úvodná lekcia, pripravujem ňou pôdu pre začiatok, naznačím štýl textu, zadania úloh. V úvode som popísal v skrátenej podobe tie základné informácie, ktoré by študent už mal vedieť a motivačnými otázkami vťahujem čitateľa do textu. Text v úvode je ľahký, nenáročný, nemal by byť problém prečítať ho pre kohokoľvek. Poskytol som minimum nových informácií a zrozumiteľne som sumarizoval, kategorizoval základné poznatky, nevyhnutné pre neskoršie pochopenie textu. Prvá úloha v úvode má funkciu nadviazania komunikácie medzi študentom a učiteľom. Nútim študenta, aby sa zamyslel, ohodnotil svoje doterajšie poznatky a stanovil si cieľ v štúdiu. Komunikácia s učiteľom mu má pomôcť vyhodnocovať svoj pokrok v štúdiu.

1. Neurón - celá lekcia je rozdelená do viacerých častí. Na tomto mieste iba krátko opisujem, o čom je reč a predkladám ciele.

1.1 Neurón a jeho bloková schéma - v tejto časti sú uvedené základné informácie na zapamätanie a pochopenie, podané sú jednoduchým spôsobom. Dotýkam sa biológie, ale smerujem výklad k informatickému podaniu. Obrázky sú dôležitou súčasťou, vytvárajú vizuálnu predstavu, čo je neurón a ako pracuje.

1.2 Elektrický model neurónu - vysvetlenie podstaty z iného sveta, technického, kvôli elektronickej realizácii neurónov a neurónových sietí. Zaradil som túto časť z dôvodu pochopenia, že ide definíciu neurónu ako abstraktného modelu, modely môžu byť rôzne. Detaily neuvádzam, pretože študent tohto kurzu nie je technického odboru, ale prírodovedeckého.

1.3 Charakteristika signálov - je pokračovaním výkladu technickým spôsobom. Na našej škole sa doteraz tomu nepripisovala dôležitosť. Pozoroval som však, že študenti v skutočnosti nevedia vysvetliť, načo je neurón, akú má funkciu, nemajú vytvorenú dostatočne presnú predstavu. Pochopenie pojmu signál a činnosti neurónu pri spracúvaní signálu by malo vytvoriť lepšiu predstavu ako len matematická definícia. Detaily nie sú dôležité, táto časť je zameraná na pochopenie.

1.4 Matematický model neurónu - táto časť je kľúčová, na zapamätanie, pochopenie a vytvára predpoklady na použitie. Definuje sa neurón tak, ako sa bude používať ďalej v texte. Uvedené sú matematické vzťahy, ktoré má študent počas celého kurzu vedieť, používať a aj modifikovať ich. Predošlé technické časti nájdu v tejto časti priame uplatnenie, študent nebude vidieť za funkciou neurónu iba vzorec a čísla, ale vie si ho predstaviť ako súčiastku. Záver dáva tušenie, kam sa bude uberať budúca lekcia, čo sa dá chápať aj ako motivácia.

1.5 Zhrnutie - opakovanie je dôležitou fázou vyučovacieho procesu. Ešte raz a skrátene sa prejdú všetky dôležité poznatky. Ak po tejto časti nie je niečo jasné, je potrebné sa vrátiť na začiatok.

1.6 Príklady - nasledujú riešené príklady, ktoré sa dajú chápať ako upevnenie vedomostí, pochopenie detailov, použitie nových informácií, alebo aj ako návody na riešenia úloh. K dispozícii bude ešte autotest, ako doplnok ku príkladom a úlohám.

1.7 Úlohy - ďalej nasleduje kontrolná fáza, kde je študent nútený použiť svoje vedomosti.

Podobne sa môžu analyzovať nasledujúce lekcie:

2. Neurónová sieť - znova je lekcia rozdelená do viacerých častí, nadväzujem na informácie z predošlej lekcie a na tomto mieste pridávam motiváciu.

...

9.5 Riešené príklady

Príklady sú ukážkou, ako očakávam (ja ako  učiteľ) riešenia úloh od študenta, poskytujem mu návody.

1.1 Príklad zameraný na zapamätanie a čiastočne na pochopenie, overujem, či študent čítal text, alebo či má potrebnú predstavu.

1.2 Tento príklad je zameraný na zapamätanie a aj na použitie informácií, vyžaduje si to trochu popremýšľať, pretože odpoveď nie je uvedená v učebnom texte, je jeho dôsledkom, pre niekoho môže byť aj novou informáciou, čo sa však v úlohách podobného typu nebude vyskytovať.

1.3 Zapamätanie, pochopenie, analýza. Od študenta sa žiada argumentácia, zdôvodnenie.

1.4 Zapamätanie a použitie matematického vzťahu. Príklad je jednoduchý, ale je podstatný, je typovým príkladom pre celý kurz.

1.5 Ťažší príklad, potrebné sú aspoň základné vedomosti z logických obvodov. Inak je zameraný na použitie, analýzu.

Podobne by som analyzoval ďalšie príklady v tejto a budúcich lekciách.

9.6 Neriešené úlohy

Úlohy majú podobné formulácie ako príklady, mali by byť typovo pokryté príkladmi. Skupina úloh pre každú lekciu by mala obsahovať rôzne formulácie - vymenovať, vybrať, ako, prečo, zmeniť, zdôvodniť, porovnať, vypočítať, napísať, naprogramovať, usporiadať a iné. Mali by sa použiť rôzne typy úloh - uzavreté s výberom jednej/viacerých správnych odpovedí, otvorené, počítacie, programovacie, tvorivé, záleží od konkrétnej kapitoly. Cieľové zameranie úloh by celkovo malo pokryť všetky úrovne (či už podľa Bloomovej alebo Niemierkovej taxonómie úrovní cieľov). Úloh by malo byť väčšie množstvo, aby bolo z čoho vyberať a mohli by byť aj generované z typovej predlohy. Dôraz kladiem na zrozumiteľné a jednoznačné znenie úlohy (v riešenom príklade si môžem dovoliť aj nejednoznačnosť). Problematicky sa hodnotia odpovede na otázky, ak existuje viac správnych odpovedí. Nebudem podrobne analyzovať vlastné úlohy, pretože analýza je podobná ako u príkladov a ku zmysluplnej analýze sa žiada prečítať aj znenie aj riešenie každej úlohy, čo by zabralo priveľa miesta.

9.7 Testy

Ako som vysvetlil v predošlých kapitolách, testy si vyžadujú dynamické HTML stránky, čo som v doterajšej mojej práci nepredpokladal. Takže v súčasnosti testy sú zostaviteľné len z pevne vybratých úloh. Navyše, na začiatok plánujem používať len samostatné zadania úloh, nie testy. Testy prídu až keď bude potreba rýchlejšej a efektívnejšej práce. V prípade, že je test nutný, tak ho zostavím ako sekvenciu hotových úloh. Testy predpokladajú dosť veľký výber úloh, v súčasnosti tých úloh ešte nie je veľa aj vzhľadom na to, že je spracovaných málo lekcií kurzu.

Prioritnejšie je tvoriť a dopĺňať autotesty, ktoré sú akousi spätnou väzbou pre študenta. Zvláštnosťou tejto diplomovej práce je, že je informatická a teda ťažisko práce nie je v písanom texte ale v priložených súboroch, ktoré je možné dopĺňať v budúcnosti, preto tlačená práca neodzrkadľuje aktuálny stav v prevádzkovanom kurze.

9.8 Doplnky

Hotovým doplnkom je napríklad register kľúčových slov. Register je prístupný z pravého panelu, kde je obsah kurzu a tiež v dolnej časti kliknutím na "otáznik". Register je abecedne usporiadaný zoznam kľúčových slov, ktoré sa nachádzajú v učebnom texte. Každé slovo je odkazom do textu na stranu, kde sa vyskytuje poprvýkrát alebo s podstatným významom. Register dopĺňam priebežne s písaním lekcií, takže úplný bude po dokončení celého kurzu. Register hodnotím ako veľkú pomôcku, efektívnu pri opakovaní alebo hľadaní odpovede na otázky. Register sa dá použiť aj na ohodnotenie hĺbky učebného textu podľa počtu kľúčových slov.

9.9 Príručka pre učiteľa (tútora)

Je vlastne metodickou príručkou. Pokynmi, ako má učiteľ postupovať, hlavne vtedy, keď učiteľ je len tútorom, teda nie je autorom učebného textu. Momentálne taká príručka nie je k dispozícii. Dôvodom je nedostatočný záujem o testovanie kurzu, nedokončený učebný text a hlavne to, že tútorom som zatiaľ iba ja.


10. Skúsenosti z praxe a dosiahnuté výsledky

Prvotné poznatky ako učiteľ som získal v rámci štúdia a počas pedagogickej praxe na základnej, strednej aj vysokej škole. V predmete Neurónové siete som žiaľ doteraz nemal možnosť získať praktické pedagogické skúsenosti. Tento môj kurz, produkt diplomovej práce, je prvou praktickou pedagogickou skúsenosťou nielen v tomto predmete, ale aj vo forme dištančného vzdelávania. Doterajšia účasť v mojom kurze s podtitulom Testovacia verzia nebola štatisticky významná. Prevažovali zainteresovaní, teda nie nestranní účastníci. Zistený nedostatočný záujem o môj kurz môže byť čiastočne spôsobený slabou reklamou z mojej strany, ale asi najviac tým, že nie je spracovaný celý kurz a aj úzkou špecializáciou predmetu. V budúcnosti sa plánuje môj kurz použiť ako alternatívny učebný text alebo alternatívna forma štúdia v rovnomennom predmete doteraz v dennej forme štúdia. Oslovil som niekoľkých odborníkov v oblasti Neurónových sietí z akademickej sféry. Žiaľ, do odovzdania diplomovej práce nemali dostatok času, aby prispeli cennými radami a pripomienkami. Ak sa tak stane v budúcnosti, zmeny sa prejavia v aktualizovanej verzii kurzu. Za doterajšiu snahu a ochotu komunikovať so mnou by som sa im chcel touto cestou poďakovať.


11. Záver

Táto kapitola obsahuje podkapitoly:
11.1 Didaktický zámer
11.2 Prehľad súčasného stavu
11.3 Môj osobný prínos
11.4 Prehľad produktu diplomovej práce
11.5 Zhrnutie výsledkov

Diplomová práca pre mňa samotného priniesla to, že som sa podrobne zaoberal neurónovými sieťami, didaktickým spracovaním informácií o neurónových sieťach, čím som sa ešte lepšie priblížil k pochopeniu, čo sú to neurónové siete, ako fungujú, ako ich možno použiť. Ďalej mne osobne priniesla prvú pedagogickú skúsenosť s dištančnou formou štúdia. Bol som nútený pracovať s rôznymi technickými prostriedkami, čo taktiež malo pozitívne dôsledky na moje vedomosti, zručnosti a skúsenosti.

11.1 Didaktický zámer

Zmeniť podobu predmetu Neurónové siete z dennej formy štúdia do podoby vhodnej pre dištančné vzdelávanie pre študentov prírodovedeckého smeru sa mi, verím, podarilo. Obohatil som pôvodný predmet o technickú podstatu, technické vysvetlenie činnosti, okrajovo biologickú podstatu neurónu a neurónovej siete. Nezabudol som vniesť aj trochu filozofického a etického pohľadu. To všetko na úkor čisto odbornej matematiky. Nedegradoval som však odbornosť a kvalitu obsahu predmetu, iba som ho obohatil o lepšiu čitateľnosť a vynechal som možno príliš detailné a nie veľmi podstatné drobnosti, ktoré študentom veľmi sťažujú štúdium - pochopenie podstaty a schopnosť zapamätať si všetky informácie. Dištančné vzdelávanie má aj svoje nevýhody, ktoré musíme kompenzovať a prevýšiť jeho výhodami - atraktívnosťou, efektivitou, názornosťou. Cieľová skupina mojej práce je úzka, takmer presne vymedzená, pokiaľ ide o študentov našej školy a okrajovo pre ľubovoľných záujemcov. Vzdelávací cieľ sa mi darí napĺňať. Píšem "darí", pretože produktom diplomovej práce nie je celý kurz, ale jeho forma a iba začiatok obsahu. Myslím, že to, čo som už urobil, splnilo stanovené ciele. A ostáva mi záväzok do budúcnosti, že obsah kurzu budem priebežne dopĺňať a buď sám, alebo podľa možnosti spolu s niekým ho dokončím. Ten záväzok som si nedal iba ja sám, ale dal som ho aj škole, ktorá plánuje používať môj produkt v reálnom procese výučby. Výchovný cieľ je minoritný v tejto práci, ale rozhodne je prítomný. Je ním odporúčanie a usmerňovanie pre študenta, ako by malo prebiehať jeho štúdium. Skryto sa realizuje aj všeobecnejší cieľ - profilovať prírodovedecké vzdelanie a etické a morálne hodnoty študenta.

11.2 Prehľad súčasného stavu

Súčasný stav vo svete som podrobnejšie opísal v práci. Ten dáva východiská a podnety, ako postupovať. Súčasný stav produktu mojej diplomovej práce charakterizujem ako splnený cieľ - hotový začiatok zvoleného predmetu Neurónové siete a realizácia môjho názoru na časť veľkého projektu Virtuálna univerzita. Mojím cieľom nebolo vytvoriť systém Virtuálnej univerzity. Mojím cieľom bolo vytvoriť formu nevyhnutnú na prevádzku zvoleného predmetu, teda modul do Virtuálnej univerzity. Formu som sa snažil optimalizovať tak, aby bola ľahko včleniteľná do väčšieho systému, ľahko modifikovateľná a jednoduchá. Bola to veľmi ťazká úloha, kde som musel použiť vlastné názory a schopnosti a ako negeneralizovať môj subjektívny vkus. Budúcnosť ukáže, či sa mi to podarilo. Obsah predmetu je spracovaný z malej časti. Odôvodnením je veľmi veľká odborná a časová náročnosť tvorby učebného textu. Modul samostatný je pripravený na používanie, momentálne ako testovacia verzia. Celý je na priloženom CD-ROM v modifikovateľných formátoch. Stačí ho nakopírovať na WWW server a s minimálnymi zásahmi je pripravený pracovať. Ako prototyp je celý modul časťou mojej WWW stránky, statický, verejne prístupný. Učebný text budem tvoriť a zdokonaľovať aj naďalej po odovzdaní diplomovej práce.

11.3 Môj osobný prínos

V mojej práci sa nevyskytuje iný existujúci učebný text, moje spracovanie nie je kompilačnou prácou. Literárne zdroje, z ktorých som vychádzal, sú úzko špecializované a vyhranené. Musel som učebný text sformulovať sám, aby bol vhodný na zvolený účel. Nie som autorom odborného obsahu. Všetky objekty hypertextu doteraz zahrnuté do modulu sú mojím dielom, neprevzaté z iných zdrojov. Pochopiteľná je po tomto vysvetlení odborná a časová náročnosť tvorby učebného textu, ktorá je približne 10-násobkom času určeného na štúdium hotového textu. Môj prínos vidím v grafickom spracovaní a návrhu podoby Virtuálnej univerzity. Ďalej som vo svojej práci uviedol množstvo vlastných postojov a názorov na spôsob štúdia v dištančnej forme, na spôsob hodnotenia, na celkový zmysel internetového dištančného vzdelávania. Som rád, že môžem prispieť ku formovaniu budúcnosti štúdia na našej škole, že moja práca je akceptovateľnou alternatívou.

11.4 Prehľad produktu diplomovej práce

Najprv krátko o texte diplomovej práce - okrem popisu produktu obsahuje diplomová práca ciele, východiská, metódy, postupy, prostriedky tvorby produktu, popis štruktúry predmetu, didaktickú analýzu predmetu a taktiež diplomová práca obsahuje moje vlastné postoje a názory na štúdium v dištančnej forme, spôsob hodnotenia a celkový zmysel dištančného vzdelávania.

Produktom diplomovej práce je modul, ktorý je stromovo usporiadanou súborovou štruktúrou. Štruktúra je detailne popísaná v práci. Teraz by som rád prezentoval to, čo sa v práci nepíše, ale dá sa vidieť v prílohe.

Po vstupe do modulu sa okno prehliadača rozdelí do viacerých častí. Hore je hlavička, v ktorej je názov školy, názov predmetu. Hlavička je aktívna - text je odkazom na hlavné stránky, podržaním myši nad mojím menom sa zobrazí moja poštová adresa, podržaním nad názvom predmetu sa zobrazí aktuálna verzia. V ľavej časti okna je hlavný priestor, kde sa zobrazuje celý učebný text s hypertextovými objektami. Grafická úprava je zameraná na odlíšenie častí, prehľadnosť, čitateľnosť. V pravej časti je obsah kurzu s aktívnymi odkazmi. Vpravo dole je niekoľko ovládacích prvkov príslušných ku práve zobrazenej stránke - šípky na posúvanie stránok, "ABC " reprezentuje vstup do registra kľúčových slov, "?" reprezentuje vstup do autotestu.

Po úvodnej lekcii nasledujú jednotlivé riadne lekcie. Každá lekcia začína kratučkým úvodom, oboznámením s cieľmi lekcie, vymenovaním častí lekcie. Lekcie sú tvorené podľa prevládajúcej výkladovej metódy, obsahujú motiváciu, výklad učiva, príklady, úlohy, opakovanie. Hypertext výrazne zlepšuje názornosť, orientáciu. Na konci každej lekcie je uvedená študijná literatúra, prípadne námety na ďalšie štúdium. Povinnou časťou štúdia sú úlohy, podľa ich riešení je študent hodnotený. Autotest a register sú doplnkami uľahčujúcimi štúdium. Na záver je plánovaná sumarizačná lekcia a dodatočné úlohy vo forme testov.

Predstavujem si samostatné štúdium študenta cez internet. Nechcem, aby to budilo dojem, že na jednej strane je študent a na druhej je stroj. Na druhej strane je v skutočnosti autor kurzu, ktorý sa prihovára študentovi cez čítaný text a pomocou rôznych multimediálnych doplnkov. Taktiež je počas štúdia na druhej strane prítomný učiteľ (tútor), ktorý je tam na to, aby študentovi radil, usmerňoval ho, pomáhal mu v štúdiu. Virtuálna univerzita by mala byť o komunikácii medzi študentom a učiteľom a medzi študentami navzájom.

11.5 Zhrnutie výsledkov

Vypracovanie tejto diplomovej práce znamená pre mňa prvú praktickú pedagogickú skúsenoť v predmete Neurónové siete a v dištančnom vzdelávaní. Podarilo sa mi zmeniť podobu čisto matematicko-odborného predmetu do príťažlivejšej hypertextovej formy pre študentov, ktorí sú v tejto práci cieľovou skupinou. Výsledok mojej práce je vo vzťahu k predmetu iba začiatkom, spracoval som iba malú časť celého kurzu. Na moju prácu môže nadviazať niekto iný, urobil som pre neho kvalitný základ. Budúcnosť môže byť aj taká, že neprestanem dopĺňať učebný text a buď ja sám alebo v spolupráci s inými ho celý dokončím. Predpokladaným termínom na dokončenie celého kurzu je koniec roka 2004. To, čo som urobil doteraz, podľa mňa splnilo stanovený cieľ diplomovej práce.

Mojím osobným prínosom je hypertextové spracovanie učebného textu bez hotovej predlohy a podľa viacerých odlišných literárnych zdrojov. Vytvoril som zaujímavý prostriedok s učebným textom, ktorý bude dúfam užitočný. Mojím prínosom je okrem obsahu aj grafická forma produktu a v práci vyjadrené a v pripravovanom dištančnom vzdelávaní realizovateľné moje názory na dištančné vzdelávanie.

Mám sen o škole, v ktorej sa študent zameriava na svoje štúdium a nie na hodnotenie svojho štúdia...


Literatúra a adresy

  [1]
P. Sinčák, G. Andrejková: Neurónové siete (1. a 2. diel), elfa Košice, 1996, ISBN 80-88786-42-8, <http://neuron-ai.tuke.sk/cig/source/publications/books/>
  [2]
Danuta Rutkowska, Maciej Piliński, Leszek Rutkowski: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte,
Wydawnictvo naukowe PWN Warszawa Łódź, 1999, ISBN 83-01-12304-4
  [3]
Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal, Peter Tiňo: Evolučné algoritmy, STU Bratislava, 2000, ISBN 80-227-1377-5
  [4]
Digital biosignal processing, Techniques in the behavioral and neural sciences,
Volume 5, Elsevier, 1991, ISBN 0-444-89144-7, ISSN 0921-0709
  [5]
J. M. Bower, D. Beeman: The book of GENESIS, TELOS, Springer-Verlag, 1995, ISBN 0-387-94019-7
  [6]
Ján Šefránek: Inteligencia ako výpočet, IRIS Bratislava, 2000, ISBN 80-88778-96-4
  [7]
Cisco Networking Academy Program (CNAP), <http://cisco.netacad.net>
  [8]
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, <http://www.science.upjs.sk>, <http://neuron.science.upjs.sk>, <http://webuniversity.science.upjs.sk>, <http://vk.upjs.sk>
  [9]
Elektrotechnická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, <http://www.fei.tuke.sk>
[10]
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, <http://www.fei.stuba.sk>, <http://www.elf.stuba.sk>
[11] Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, <http://www.fiit.stuba.sk>
[12]
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, <http://www.fmph.uniba.sk>, <http://www.uniba.sk/mffuk/>
[13]
RNDr. Zuzana Ješková, PhD.: Tvorba, použtie a vyhodnocovanie didaktických testov, ODF ÚFV Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Klub učiteľov fyziky základných škôl 2002
[14]
Ben Kröse, Patrick van der Smagt: An introduction to Neural Networks, The University of Amsterdam, NL, 1996
[15]
Peter Šurin, Stanislav Štofaňák: Neuropočítače, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, 2000
[16]
Jason Barr, Francesco Saracenok: A computational theory of the firm, Journal of Economic Behavior & Organization, Elsevier, 2001
[17]
Eduardo Sontag: A Learning Result for Recurrent Neural Networks, Rutgers University, NJ, USA
[18]
Dobrá literatúra o neurónových sieťach v elektronickej forme (PDF) je na adrse: <http://math.chtf.stuba.sk/Books_texts_ANN.htm>


Prílohy

Prílohou je CD-ROM, ktorý obsahuje kompletný text diplomovej práce v tlačovej verzii aj v HTML verzii, kompletný produkt (modul) a extra prílohy.

Tlačová verzia diplomovej práce je spracovaná programom OpenOffice.org pre Linux. HTML verzia diplomovej práce je dvojmo, v kódovaní ISO-8859-2 a v kódovaní Unicode UTF-8. Pri HTML verziách je priložený aj pakovaný súbor ZIP.

Kompletný produkt diplomovej práce (modul) je v HTML verzii takisto dvojmo, v kódovaní ISO-8859-2 a v kódovaní Unicode UTF-8. Priložené sú pakované ZIP súbory.

Extra prílohy nie sú mojím produktom, prikladám ich k diplomovej práci, lebo sa jej týkajú. Sú tam elektronické verzie niektorých literárnych zdrojov, menovite [1], [14], [15], [16], [17] a informácie o inštalovaní produktu SNNS. Ďalej som priložil zdrojové kódy voľne šíritelných programov genesis, grpn, octave, scilab, yacas, ktoré spomínam buď v práci alebo v učebnom texte a môžu byť veľmi dobrou pomôckou. Okrem zdrojových kódov som priložil aj pre Linux Slackware 9.1 preložené (binárne), plne funkčné verzie programov genesis, grpn, scilab, yacas. Týmto rozširovaním vymenovaných autorských diel nedochádza k porušovaniu autorských práv dotknutých autorov.

Priložený CD-ROM obsahuje súbory "info.txt", kde sú všetky potrebné informácie a pokyny.

Text diplomovej práce a funkčný produkt (modul) s neskoršími zmenami je na adrese: <http://www.shenk.sk/skola/diplom/>