SHENK.SK

Martin Šechný

Diskusia o reformách

Ministerstvo financií SR zverejnilo rámcový návrh reforiem Moderné a úspešné Slovensko.

Ohlasovaná verejná diskusia zatiaľ nebola, je najvyšší čas začať. Výsledkom diskusie o reformách má byť Národný plán obnovy pre Slovensko – ako súčasť plánu obnovy a odolnosti pre Európu po COVID-19 kríze. Čiastková diskusia k prioritám digitalizácie je na platforme Slovensko.digital.

Dokument je po finálnej úprave čitateľnejší, prehľadnejší, ale obsah je zhruba to, čo sme videli v neoficiálnom drafte. Nepáči sa mi štruktúra kapitol, ani obsah. To nie je plán reforiem, ale neúplný prehľad problémov a vízií. Očakával som dokument takýto:

 1. Úvod (zhruba je).
 2. Východiskový stav (stručné vymenovanie doterajších reforiem a strategických dokumentov).
 3. Určenie prioritných oblastí.
 4. Určenie priorít pre každú prioritnú oblasť.
 5. Popis prípadnej prierezovej prioritnej oblasti.
 6. Vymenovanie špecifických reformných cieľov a indikátorov pre každú prioritu, aj s doterajšími strategickými dokumentami.
 7. Ekonomická analýza ku každej priorite (vo zverejnenom dokumente sa týmto začalo a je to väčšina textu).
  Miešajú sa nám tri pohľady na reformy:
 1. Národný plán obnovy pre Slovensko – ako súčasť plánu obnovy a odolnosti pre Európu po COVID-19 kríze. To je horizont 2021 – 2023 s osobitným rozpočtom.
 2. Národný plán reforiem Slovenska pre eurofondové programové obdobie 2021 – 2027 so 7-ročným rozpočtom EÚ.
 3. Národný plán reforiem Slovenska mimo rozpočtových zdrojov EÚ.

Zverejnený dokument má riešiť obnovu po COVID-19 kríze v horizonte 2021 – 2023. Preto by v ňom mali byť len také reformy, ktoré riešia do 3 rokov aktuálny prepad hospodárstva, ale nemali by tu byť reformy dlhodobé, pre roky mimo horizontu 2021 – 2023. Takže neriešme: fiškálne reformy, dôchodkovú reformu, UNITAS (zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov), platy vo verejnej správe, zdravotníctvo a podobne. Nedávajme tu ani závhranu cestovnoho ruchu, kultúry a športu, pretože preplácanie strát nie je reformou. Reforma je to, čo vytvorí nové podmienky hospodárskej aktivity, ktoré budú odolné voči obmedzeniam v krízovom stave. Reformou by boli napr. nové športoviská s eliminovanou hrozbou šírenia nákazy.

Vláda už má niekoľko strategických a prehľadových dokumentov, ktoré poslúžia ako katalóg reformných zámerov pre eurofondové výzvy 2021 – 2027, alebo pre projekty financované z iných zdrojov. Tu možno riešiť tie veci, ktoré nebudú v pláne obnovy. Pre digitalizáciu to môže byť pokračovanie OPIS a OPII.

Tento dokument má podľa mňa stanoviť realizovateľne malý počet reformných oblastí a v každej reformnej oblasti realizovateľne malý počet reformných priorít, ktoré sa ďalej budú špecifikovať a plánovať. Preto navrhujem 3 oblasti x 3 priority:

A Doprava:
A.1 Cesty
A.2 Železnice
A.3 Digitalizácia dopravy

B Hospodárstvo:
B.1 Zelená energetika
B.2 Technologické inovácie
B.3 Digitálna transformácia hospodárstva

C Vzdelávanie:
C.1 Infraštruktúra škôl a výskumu
C.2 Modernizácia obsahu a foriem vzdelávania
C.3 Digitalizácia vzdelávania a digitálne zručnosti

Dopravná infraštruktúra vytvára podmienky pre fungovanie ostatných hospodárskych subjektov – pohyb občanov, pohyb tovarov. Máme strategické plány a koncepcie rozvoja dopravy. Vyberme tie úseky ciest, ktoré sú pripravené na realizáciu a majú vysokú prioritu. Obnova železničných tratí je príliš pomalá, treba ju nutne urýchliť. Potrebujeme presunúť nákladnú dopravu na železnice a zmodernizovať osobnú verejnú dopravu.

Hospodárstvo ako celok je v prepade. Reformné zámery sa musia zhodovať s politikou EÚ – zelená energetika, technologické inovácie, digitalizácia. Chýbajú nám štrukturálne reformy hospodárstva – napr. posun automobilového priemyslu z montáže do vývoja, posun IT priemyslu z prevádzky IT služieb do vývoja IT služieb. Musíme pokročiť v automatizácii, robotizácii, realizovať 4. priemyselnú revolúciu, internet vecí, smart city.

Bez zmeny vzdelávacieho systému sa nedá uskutočniť technologická modernizácia v hospodárstve tak, aby sme ju vedeli urobiť a aby bola akceptovaná celou spoločnosťou. Digitálna transformácia spoločnosti neprebehne bez zvýšenia základných aj pokročilých digitálnach zručností (index DESI). Vzdelávanie je nutnosť. Preto nie je prekážkou ani postupný a neskorý efekt zmeny vzdelávania (po viac ako 3 rokoch). Treba modernizovať infraštruktúru škôl a vedy, aj obsah a formy vzdelávania.

D Digitalizácia:

Vo všetkých prioritných oblastiach A, B, C sa nachádzajú priority pre digitalizáciu. Preto digitalizácia je prierezovou prioritnou oblasťou, nie ďalšou oblasťou. Výber priorít digitalizácie by sa mal vnímať ako špecifikácia pohľadu zo strany poskytovateľa digitalizácie, ktorý je doplnkom ku pohľadu spotrebiteľa digitalizácie v prioritných oblastiach A, B, C. Priority majú byť zladené s politikou EÚ. Nevymýšľajme koleso. Už prešli pripomienkovaním mnohé strategické dokumenty k digitalizácii: Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, Prioritné témy európskej politiky SR na rok 2020 (kapitola digitalizácia), Biela kniha o umelej inteligencii, Národný plán širokopásmového pripojenia, program Digitálna Európa, Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2020 – 2021 (ale ešte aj 2017 – 2019). Stačí z každého dokumentu vybrať podstatné body, ktoré sú nastavené v akčných plánoch do roku 2023.

Digitalizácia dopravy si vyžiada kvalitné internetové pripojenie pre dopravcov a cestujúcich, otvorené štandardy pre dáta a komunikáciu, moderné technológie pre spracovanie a poskytovanie dát. Digitálna transformácia hospodárstva si vyžiada kvalitné internetové pripojenie pre každý hospodársky subjekt, nasadenie internetu vecí, dostupnú (centralizovanú) výpočtovú kapacitu, inovácie v technológii, spolu s podporou v inovačných centrách. Digitalizácia vzdelávania si vyžiada kvalitné internetové pripojenie pre všetky vzdelávanie organizácie a domácnosti, otvorené a štandardizované nástroje poskytujúce otvorené vzdelávacie zdroje v otvorených štandardizovaných formátoch, ako aj moderné technológie podporujúce vzdelávanie. Digitálna transformácia celej spoločnosti má podobné požiadavky. Proaktívna IT služba verejnej správy rieši životné situácie verejnosti tak, aby úsilie občana alebo podnikateľa bolo minimálne, efektivita verejnej správy maximálna.

D.1 Internetová infraštruktúra (pripojenie domácností, firiem a verejnej správy)
D.2 Otvorenosť (otvorené dáta, otvorené API, interoperabilita informačných systémov)
D.3 Moderné technológie (umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, datacentrá)

Reformnou prioritou nie je riadiaca štruktúra MIRRI SR, centrálne riadenie digitalizácie – to je prevádzková záležitosť štátnej/verejnej správy. Zvyšovanie úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov, zvyšovanie nákladovej efektívnosti a kvality verejnej správy sú špecifické ciele, ale nie sú to priority v zmysle obnovy prepadu hospodárstva. Z toho, čo je napísané v dokumente v kapitole digitalizácia a je dobrou prioritou, sú 3 body, a sú formulované vágne, so slabým odôvodnením a slabou väzbou na ostatné priority: zvyšovanie otvorenosti, zvyšovanie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti, zvýšenie využívania ultra rýchleho internetu. Proaktívne IT služby pre verejnosť sú schované v texte. Nevidím do fungovania MIRRI SR, ale vyzerá to tak, ako keby terajší ľudia nevedeli, čo sa robilo pred rokom a začínajú od nuly. Na manažérske chyby už nemáme čas.

Ďalej treba formulovať špecifické ciele pre každú prioritu a merateľné ukazovatele. Čo konkrétne sa zlepší po naliatí peňazí do reformy?

Keď toto bude napísané a prejde to odbornou a verejnou diskusiou, potom majú prísť ekonomickí analytici MF SR, aby ohodnotili každú prioritu a nastavili finančné požiadavky. Aby to dávalo zmysel. Potom nech je ďalšie pripomienkovanie.

(05.10.2020 – 09.10.2020)